Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 7 2019 lúc 16:53

Chọn B

12 tháng 9 2017 lúc 13:05

Đáp án: B

Đó là làm mát tuần hoàn cưỡng bức, loại bốc hơi, loại đối lưu tự nhiên.

22 tháng 5 2018 lúc 18:05

Chọn B

27 tháng 11 2019 lúc 3:30

Chọn A

11 tháng 5 2019 lúc 15:02

Đáp án: A

Đó là hệ thống làm mát bằng nước và bằng không khí.

19 tháng 11 2018 lúc 9:39

- Cấu tạo: Nước làm mát được chứa trong các đường ống, bơm, két và áo nước. Bơm nước tạo sự tuần hoàn của nước trons hệ thông. Bơm nước và quạt gió được dẫn động từ trục khuỷu thông qua đai truyền. Két nước gồm hai bình chứa phía trên và dưới được nối thôns với nhau bởi một giàn ống nhỏ. Nước nóng chảy qua giàn ống này sẽ được làm mát nhanh chóng nhờ diện tích tiếp xúc rất lớn của vỏ ống với không khí. Tốc độ làm mát nước còn được tăng thêm khi quạt gió hút không khí qua giàn ống.

- Nguyên lí:

    + Khi nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giới hạn địnnh trước, van đóng cửa thông với đường nước về két, mở hoàn toàn cửa thông với đường nước để nước trong áo chảy thẳng về bơm rồi lại được bơm vào áo nước.

    + Khi nhiệt độ nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn đã định, van mở cả 2 đường để nước trong áo nước vừa chảy vào két, vừa chảy vào đường nước.

    + Khi nhiệt độ trong áo nước vượt quá giới hạn định trước, van đóng cửa thông với đường nước, mở hoàn toàn cửa thông với đường nước vào két, toàn bộ nước nóng ở áo nước đi qua két, được làm mát rồi được bơm 10 hút đưa trở lại áo nước của động cơ.

27 tháng 12 2017 lúc 4:43

Chọn C

8 tháng 5 2019 lúc 4:22

Chọn C

22 tháng 11 2019 lúc 10:30

Đáp án: D